ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567

     ด้วยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการวิจัยเป็นเวที ให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย ได้นำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567” เป็นครั้งที่ 11 (The 11th SAU National interdisciplinary conference 2024, SAUNIC 2024) ภายใต้กรอบแนวคิด “AI เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน” (National Development to Sustainable via AI) 

     ในการนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และพันธมิตรความร่วมมือทางด้านวิชาการ ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยจะจัดในวันศุกร์ที่ 24 จนถึงวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี   

     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.sau.ac.th/