ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารนักบริหาร

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารนักบริหาร

วารสารนักบริหาร (Executive Journal) เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และ ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของทั้งคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และบทความต้องมีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรืองานวิจัย มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดทฤษฎีใหม่รวมถึงแบบจำลองเชิงแนวคิด (Conceptual Model) ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันจะนำไปสู่การวิจัยในหัวข้อวิชาการที่สำคัญ

ISSN : 2651-0960 (Online)

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal/