ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System”

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System”

มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จะจัดอบรมปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย โดยเฉพาะอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยได้ ด้วยนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยระบบ Multi Mentoring System

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ติดต่อสอบถาม 02-849-6245 โดยผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบีนและเข้าอบรมครบทุกหัวข้อจะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกสว.