ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020) ขึ้น เป็นครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอผลงานวิจัยที่ศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นกลไกส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์โดยการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ

  • ภาคการประชุม/ สัมมนา 4 รูปแบบ 
  • ภาคนิทรรศการ
  • กิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020
  • การจัดกิจกรรม Highlight Stage
  • การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 
  • การจัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

———————————————————–

ทั้งนี้ งานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/web2020/
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://www.thailandresearchexpo2020.com/