ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021—SSIS) (the 10th ICADA 2021—SSIS)

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021—SSIS) (the 10th ICADA 2021—SSIS)

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021—SSIS) ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 -17.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านระบบ Online (Zoom) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติ

ผู้สนใจสามารถร่วมส่งผลงานบทคัดย่อ และบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุม สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.icada2021.nida.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-7273298 , 097-2349575