ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล”

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล”

ด้วย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล” (New Normal for Sustainability in the Digital Era)  เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องดังกล่าวผ่านบทความวิชาการ บทความวิจัย รวมทั้งงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว ดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://rpucon.rpu.ac.th/