ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1”

ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1”
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

โดย รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ >> https://bit.ly/38UAeKY
พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

** สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและการสอบวัดความรู้ จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 มีอายุการใช้งาน 3 ปี **