ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงานในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงานในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ด้วยกระทรวงแรงงานได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยผลงานวิชาการด้านแรงงานและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจการแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนต่างๆ จำนวนประมาณ 2,000 เรื่อง โดยได้เผยแพร่เป็นบริการสาธารณะผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน เพื่อให้ข้าราชการ นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท ตลอดจนผู้สนในทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลและเป็นช่องทางให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานดังกล่าว

กระทรวงแรงงาน จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนต่างๆ นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป นำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านแรงงาน และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจการแรงงาน เข้าร่วมเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http://nlrc.go.th) ทั้งนี้ สามารถเข้าชมและเผยแพร่ผลงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ตาม QR code ที่ได้แนบมานี้

คู่มือการใช้งาน