ขอเชิญชวนส่งบทความวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ขอเชิญชวนส่งบทความวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (Academic Journal of Thailand National Sports University) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน อ้างอิง รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ทางผลงานทางพลศึกษา การกีฬา การเสริมสร้างสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจการกีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว การศึกษาและอื่นๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI กลุ่มที่ 1)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในการส่งบทความได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index