ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ 17 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

ในการนี้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิตและนักศึกษา ส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 ทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) เพื่อเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศอันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาฯจะได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานบทความวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ในระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

กลุ่มเรื่องของบทความวิจัยที่เปิดเข้ารับการพิจารณาใน 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย

  • การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  • การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
  • การวิจัยด้านการศึกษา
  • การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  • การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้้น

สามารถนำส่งบทความฯ เข้ารับการพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565