ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19

ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19

ด้วย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดการประุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ใน วันเสาร์ที่ 27 และ อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  https://www.western.ac.th/pages/bruero-research-jd-1 ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-563-5252 ต่อ 5017