ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเดิม และแจ้งเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI และขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ฯ

ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเดิม และแจ้งเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI และขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ฯ

ด้วย วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกองการจัดการวารสารวิจัยฯ ขอยกเลิกการส่งบทความวิจัยจากเดิม http://irdmcru.mcru.ac.th/journal ของการส่งบทความวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นช่องทางใหม่และให้ได้มาตรฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI ในระบบ Thaijo

จึงขอแจ้งเปลี่ยนการส่งบทความจากช่องทางระบบเดิมเป็นระบบฐานข้อมูลของ TCI ดังนี้ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hssj โดยเริ่มดำเนินการเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความของวารสารวิจัยฯ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน – ธันวาคม 2563) เป็นต้นไป และขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์