ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ  New tertiary education : Education for all ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครบรอบ 90 ปี ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  แล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2019 (COVID-19)  ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบ การจัดประชุมวิชาการเป็นรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาในการส่งผลงานและชำระเงินลงทะเบียน เพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าหรือโปสเตอร์ จนถึงวันทีี่  5  ตุลาคม 2565 โดยสามารถส่งผลงานและขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนประชุมวิชาการได้ที่ http://acad.vru.ac.th/vru_conference/