การรับสมัครการสนับสนุนงานวิจัยและข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Thailand Capital Market Research Institute : CMRI)

การรับสมัครการสนับสนุนงานวิจัยและข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Thailand Capital Market Research Institute : CMRI)

การรับสมัครการสนับสนุนงานวิจัยและข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Thailand Capital Market Research Institute : CMRI)   

1) ทุนสนับสนุนทั่วไป สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่:
 –  https://www.cmri.or.th/grant-network/grant-fellowship และ
 –  https://www.cmdf.or.th/grant/grant-announcement
ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2566
>>>   ขอให้อาจารย์ และนักวิจัย ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการมายังกองบริหารงานวิจัย ก่อนจัดส่งไปยังเว็บไซต์ของแหล่งทุน

2) การสนับสนุนทุน สำหรับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
ดูมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่:
  – https://www.cmri.or.th/grant-network/publication-bonus
>>>   อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จัดส่งเอกสารไปยังแหล่งทุน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
 –  ประกาศกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เรื่อง การยื่นสมัครรับทุนโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน ครั้งที่ 1 ปี 2567
 –  โครงการสนับสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ
 –  FAQ : Publication Bonus
 –  ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ