ภาพข่าวกิจกรรมในสไลด์หน้าแรก

Mar
28

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

โครงการอบรมระยะสั้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับบุคคลทั่วไปเรื่อง สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์

DETAIL
Mar
28

อบรม “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-ons ของ Google Sheet”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-ons ของ Google Sheet

DETAIL
Mar
28

กิจกรรมการจัดโครงการประกวดงานวิจัยดีเด่น และการมอบรางวัล

โครงการจัดประกวดงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณาจารย์ ในการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 41
  • 31,335
  • 27,356
  • January 12, 2022
TOP