ประมวลภาพกิจกรรม

Mar
28

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมการจัดโครงการประกวดงานวิจัยดีเด่น กิจกรรมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 42
  • 31,336
  • 27,357
  • January 12, 2022
TOP