– งานแผนและนโยบายการวิจัย

– งานจัดสรรทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย

– งานควบคุมคุณภาพการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย

– งานเบิกจ่ายทุนวิจัย

– งานติดตามและประเมินผล

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

– งานประสานงานกับแหล่งทุนภายนอก

ในการเสนอโครงการขอรับทุน

– ประสานงานด้านการประกันคุณภาพ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย

– ดูแลศูนย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

– จัดประชุม/อบรมสร้างทักษะเพิ่มพูน

ความรู้แก่คณาจารย์ นักวิจัย

– จัดประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัย

– งานจัดทำเอกสาร/สิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่

ผลงานวิจัย

– จัดหาและประชาสัมพันธ์แหล่งเพื่อการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย

– ประสานงานการสร้างระบบพี่เลี้ยงการวิจัย

– ประสานงานการสร้างเครือข่ายนักวิจัย/

งานวิจัย

– ประสานงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้าน

การวิจัย

– ดูแลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย

– จัดทำฐานข้อมูลวิจัย

– รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณวิจัย

ผลงานวิจัย ครุภัณฑ์ สิทธิบัตร

เครือข่ายงานวิจัย นักวิจัย

– จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ

สำนักเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร