– งานแผนและนโยบายการวิจัย

– งานจัดสรรทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย

– งานควบคุมคุณภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย

– งานเบิกจ่ายทุนวิจัย

– งานติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

– งานประสานงานกับแหล่งทุนภายนอกในการเสนอโครงการขอรับทุน

– ประสานงานด้านการประกันคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

– จัดประชุม/อบรมสร้างทักษะเพิ่มพูนความรู้แก่คณาจารย์ นักวิจัย

– จัดประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

– รวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ สิทธิบัตร เครือข่ายงานวิจัย

– จัดทำฐานข้อมูลวิจัย

– รวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณวิจัย ผลงานวิจัย

– จัดทำรายงานผลการดำเนินการของสำนักเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

– จัดหาและประชาสัมพันธ์แหล่งเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย

– ประสานงานการสร้างระบบพี่เลี้ยงการวิจัย

– ประสานงานการสร้างเครือข่ายนักวิจัย/งานวิจัย

– ประสานงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย

– งานจัดทำเอกสาร/สิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย

– ดูแลศูนย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

– ดูแลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยของมหาวิทยาลัย