เอกสารและคู่มือประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

 คู่มือการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสยาม

                              

 

เอกสารสำหรับยื่นเสนอโครงการวิจัยใหม่

        โปรดชี้แจงรายละเอียดในขั้นตอนและวิธีการของการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียด

    **หมายเหตุ** ผู้ขอรับพิจารณาการวิจัยควรศึกษาขั้นตอนการดำเนินการจากคู่มือฯ ให้ละเอียดโดยเฉพาะใน “บทที่ 2”                                                                                                 

บทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ohrs.nrct.go.th/E-learning

(สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

 

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2564