เอกสารและคู่มือประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

            คู่มือการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

                                  

 

 

เอกสารสำหรับยื่นเสนอโครงการวิจัยใหม่

โปรดชี้แจงรายละเอียดในขั้นตอนและวิธีการของการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียด

**หมายเหตุ** ผู้ขอรับพิจารณาการวิจัยควรศึกษาขั้นตอนการดำเนินการจากคู่มือฯ ให้ละเอียดโดยเฉพาะในบทที่ 2