เอกสารและคู่มือประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

 คู่มือการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสยาม

                              

 

เอกสารสำหรับยื่นเสนอโครงการวิจัยใหม่

        โปรดชี้แจงรายละเอียดในขั้นตอนและวิธีการของการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียด

    **หมายเหตุ** ผู้ขอรับพิจารณาการวิจัยควรศึกษาขั้นตอนการดำเนินการจากคู่มือฯ ให้ละเอียดโดยเฉพาะใน “บทที่ 2”                                                                                                 

บทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://elearn.career4future.com/course/human-research-ethics/

(สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.))