เอกสารและคู่มือประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 คู่มือการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยสยาม

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.สยาม

   

แนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เอกสารสำหรับยื่นเสนอโครงการวิจัยใหม่

     โปรดชี้แจงรายละเอียดในขั้นตอนและวิธีการของการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียด

    **หมายเหตุ** ผู้ขอรับพิจารณาการวิจัยควรศึกษาขั้นตอนการดำเนินการจากคู่มือฯ ให้ละเอียดโดยเฉพาะใน “บทที่ 2”                           

วิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กทม. ฉบับปรับปรุง 3.0

                                                                     

บทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่