ข่าวสาร และกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-on ของ Google Sheet

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-on ใน Google Sheet”  ในวันที่ 18 พ.ค.2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 1  ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อเข้าร่วมอบรม ได้ทาง E-mail : res1@siam.edu หรือโทร 5326

DETAIL
Mar
28

อบรม “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-ons ของ Google Sheet”

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-ons ของ Google Sheet”         สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-ons ของ Google Sheet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับใช้ประโยชน์ของ Google ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับโครงการอบรมระยะสั้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับบุคคลทั่วไปเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้น 1 อาคาร 15 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกายรัตน์ สุวรรณ เป็นวิทยากร มีจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน แบ่งเป็นคณาจารย์จำนวน 25 คน เจ้าหน้าที่จำนวน 15 คน           ภาพบรรยากาศการอบรม            

DETAIL
Mar
28

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับ โครงการอบรมระยะสั้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับบุคคลทั่วไปเรื่อง สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติทางการเงิน มหาวิทยาลัยสยาม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มีดร.วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเป็นวิทยากร มีจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามข้าร่วมโครงการทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 25 คน มีคณาจารย์ที่เข้าร่วมเฉพาะภาคเช้า 2 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 27 คน ทั้งนี้เมื่อรวมบุคลากรภาคคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คนซึ่งเป็นคณะทำงานด้วย รวมเป็นบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัยทั้งหมด 31 คน           ภาพบรรยากาศการอบรม    

DETAIL

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมการจัดโครงการประกวดงานวิจัยดีเด่น กิจกรรมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

DETAIL
Mar
28

กิจกรรมการจัดโครงการประกวดงานวิจัยดีเด่น และการมอบรางวัล

            สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยได้ดำเนินโครงการจัดประกวดงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณาจารย์ ในการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจัดทำโครงการและได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ประชาสัมพันธ์รับผลงานวิจัยในรูปแบบของบทคัดย่องานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 วันสิ้นสุดการรับผลงานเข้าร่วมโครงการคือวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยมีผลงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 17 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 เรื่อง ด้านสังคมศาสตร์จำนวน 7 เรื่อง            ผลการประกวดแบ่งเป็นประเภทละ 3 รางวัล โดยแต่ละรางวัลจะได้รับเงินรางวัลและโล่รางวัลจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งรางวัลดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้มีพิธีมอบรางวัลโดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก เป็นประธานในการมอบรางวัล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสหัสวรรษ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ […]

DETAIL
Mar
21
Mar
21

Research Ethics

จรรยาบรรณนักวิจัย                            คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยที่นอกจากการดำเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็น ปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่ง จึงได้ริเริ่มดำเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับทั้งประเทศ เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่างๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรมากกว่าจะเป็นข้อบังคับ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป นิยาม นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัยโดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ ข้อ 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ            นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย แนวทางปฏิบัติ 1.1 […]

By admin | Uncategorized
DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326 , 5327   , หมายเลขโทรสาร 0-2768-8027 ต่อ 5327

  • 5
  • 739
  • 1,230
TOP