ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจาปี พ.ศ. 2565  เรื่อง “ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นำเสนอข้อมูลภายใต้กรอบของการศึกษาวิจัย สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยและปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความมั่นคงรูปแบบใหม่ สื่อสารความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สำมารถจัดการกับปัญหาภัยคุกคามและความท้าทายต่อความมั่นคงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจะนาไปสู่การเสนอนโยบายเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข

ขอบเขตเนื้อหาของบทความ
ขอบเขตเนื้อหาของบทความวิชาการ บทความวิจัยหรือบทความวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะต้องมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2565 และประเด็นของกลุ่มย่อยทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กลุ่มย่อยที่ 1 : ประชาธิปไตยและความท้าทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่
กลุ่มย่อยที่ 2 : ประชาธิปไตยและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์
กลุ่มย่อยที่ 3 : ประชาธิปไตยกับความมั่นคงทางสังคม
กลุ่มย่อยที่ 4 : ประชาธิปไตยและความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม
กลุ่มย่อยที่ 5 : ประชาธิปไตย โลกาภิวัตน์และการพลิกผันทางเศรษฐกิจ

การส่งบทความและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตเนื้อหาการส่งบทความ Download
รายละเอียดการส่งบทความและการอ้างอิง Download
ส่งบทความออนไลน์ คลิกที่นี่ (ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ website 
Email address: somkait@kpi.ac.th หรือ noppajakkr@kpi.ac.th
สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-1419687 หรือ 02-1419715