ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน เชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The 11th Muban Chombueng Rajabhat National Conference “The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development”) ในระหว่างวันที่ 28 ก.พ 2566 – วันที่ 2 มี.ค 2566 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

             ? เปิดรับบทความวิจัยตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2565
             ? สาขาการวิจัย
                  1. นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                  2. นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                  3. นวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
                  4. นวัตกรรมด้านการศึกษา
                  5. นวัตกรรมด้านสาธารณสุขชุมชนและการแพทย์แผนไทย
                  6. นวัตกรรมด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://irdmcru.mcru.ac.th/mcru_nc/index.html