กิจกรรมการจัดโครงการประกวดงานวิจัยดีเด่น และการมอบรางวัล

กิจกรรมการจัดโครงการประกวดงานวิจัยดีเด่น และการมอบรางวัล

            สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยได้ดำเนินโครงการจัดประกวดงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณาจารย์ ในการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจัดทำโครงการและได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ประชาสัมพันธ์รับผลงานวิจัยในรูปแบบของบทคัดย่องานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 วันสิ้นสุดการรับผลงานเข้าร่วมโครงการคือวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยมีผลงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 17 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 เรื่อง ด้านสังคมศาสตร์จำนวน 7 เรื่อง
            ผลการประกวดแบ่งเป็นประเภทละ 3 รางวัล โดยแต่ละรางวัลจะได้รับเงินรางวัลและโล่รางวัลจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งรางวัลดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้มีพิธีมอบรางวัลโดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก เป็นประธานในการมอบรางวัล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสหัสวรรษ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (19 ชั้น)

 

ภาพการมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่น
รางวัลดีเด่น ประเภทงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย ประเภทงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 2 รางวัล


 

รางวัลดีเด่น ประเภทงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์
 

รางวัลชมเชย ประเภทงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 2 รางวัล