Author: wanida

Jun
11

ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเชิญรับฟังการจัดแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสื่อสารกับเครือข่ายวิจัยในระบบ ววน. และสาธารณชนถึงผลงานที่ สกสว. ให้การสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 เพื่อผลักดันผลงานวิจัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต พร้อมการแลกเปลี่ยนมุมมอง “การลงทุนด้านการวิจัยของประเทศไทยในมุมมองฝ่ายนิติบัญญัติ” และการแถลงผลวิจัย ในหัวข้อต่อไปนี้ การขจัดปัญหาความยากจน เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) COVID-19 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานแถลงดังกล่าวผ่านระบบ Zoom โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน Or code ภายในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 086-182-1820

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jun
08

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021—SSIS) (the 10th ICADA 2021—SSIS)

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021—SSIS) ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 -17.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านระบบ Online (Zoom) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติ ผู้สนใจสามารถร่วมส่งผลงานบทคัดย่อ และบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุม สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.icada2021.nida.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-7273298 , 097-2349575  

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jun
08

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021—SSIS) (the 10th ICADA 2021—SSIS)

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021—SSIS) (the 10th ICADA 2021—SSIS) ในหัวข้อ “Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 – วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Program) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ งานประชุมครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานบทคัดย่อ/ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ […]

By wanida | Uncategorized
DETAIL
Jun
08

ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเดิม และแจ้งเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI และขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ฯ

ด้วย วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกองการจัดการวารสารวิจัยฯ ขอยกเลิกการส่งบทความวิจัยจากเดิม http://irdmcru.mcru.ac.th/journal ของการส่งบทความวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นช่องทางใหม่และให้ได้มาตรฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI ในระบบ Thaijo จึงขอแจ้งเปลี่ยนการส่งบทความจากช่องทางระบบเดิมเป็นระบบฐานข้อมูลของ TCI ดังนี้ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hssj โดยเริ่มดำเนินการเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความของวารสารวิจัยฯ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน – ธันวาคม 2563) เป็นต้นไป และขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jun
02

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

ด้วยกรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลศรีธัญญา กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 The 20th Annual International Mental Health Conference 2021 (20th# AIMHC 2021) หัวข้อเรื่อง “สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่” (New Normal Mental health) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัย และมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้การพัฒนางานสุขภาพจิตมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กำหนดการประชุมออนไลน์ ประชุมผ่านระบบ VDO Conference, Live Streaming, Facebook และ YouTube และ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา Deadline submission: 15 […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Apr
21

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดการจัดสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย นวัตกรรมและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ สร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลุะผลงานสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดพัฒนาการทางการศึกษาและวิจัยด้านต่างๆให้มีคุณภาพสูงขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษา ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมประชุม โดยมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากทางต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการโดยไม่ถือเป็นวันลา ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2021 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-160-1343 ต่อ 14

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Apr
01

กิจกรรมอบรมความรู้ “Functional Food and Ketogenic Diet”

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ทางมหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ กรภัทร มยุระสาคร ผู้เชี่ยวชาญด้านอณูชีววิทยา กลุ่มวิจัยสุขภาพประชากรและโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Functional Food and Ketogenic Diet” เพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการศึกษาวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม ในงานนี้ มีท่าน ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย พร้อมคณาจารย์ผู้สนใจจากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม ภาพบรรยากาศในการจัดอบรมความรู้ อธิการบดีให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดงาน   อธิการบดีมอบของรางวัลให้แก่วิทยากร

By wanida | กิจกรรม
DETAIL
Mar
24

ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ กสทช. ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงาน กสทช. โดยสถาบันวิทยาการ (วย.) กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ กสทช. ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “Virtue สื่อสร้างสรรค์เริ่มธรรมที่ตัวคุณ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน กสทช. กับนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา  08.30 – 13.30 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 ในการนี้ วย. จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีกำหนดการปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุญาตให้พนักงานในสังกัดที่ประสงค์เข้าร่วมงานลงทะเบียนผ่าน QR Code ตามที่แนบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Mar
18

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ของทุกปี ฉบับที่ 2 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี โดยวารสารได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI ฐาน 2 โดยไม่มีค่าดำเนินการวารสารใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/index

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Mar
09

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และยกย่องส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัยในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจะจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564 ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งผลงานภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2668-7123 ต่อ 1330 1315 และ 1313

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 41
  • 31,335
  • 27,356
  • January 12, 2022
TOP