Author: admin

Apr
27

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-on ของ Google Sheet

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-on ใน Google Sheet”

DETAIL
Mar
28

อบรม “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-ons ของ Google Sheet”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-ons ของ Google Sheet

DETAIL
Mar
28

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

โครงการอบรมระยะสั้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับบุคคลทั่วไปเรื่อง สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์

DETAIL
Mar
28

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมการจัดโครงการประกวดงานวิจัยดีเด่น กิจกรรมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

DETAIL
Mar
28

กิจกรรมการจัดโครงการประกวดงานวิจัยดีเด่น และการมอบรางวัล

โครงการจัดประกวดงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณาจารย์ ในการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

DETAIL
Mar
21
Mar
21

Research Ethics

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรมากกว่าจะเป็นข้อบังคับ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป

By admin | Uncategorized
DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 31
  • 33,018
  • 24,900
  • November 4, 2021
TOP