ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ให้บริการดังนี้

1.  ด้านการบริการวิชาการและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการอาหาร

       1.1  ให้การบริการวิชาการ องค์ความรู้ และให้คำปรึกษางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
       1.2  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
       1.3  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานการผลิต

2.  ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและนวัตกรรมอาหาร การสร้าง/พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และกระบวนการผลิตอาหารให้สามารถขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรม