- งานแผนและนโยบายการวิจัย

- งานจัดสรรทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย

- งานควบคุมคุณภาพการวิจัยของ

  มหาวิทยาลัย

- งานเบิกจ่ายทุนวิจัย

- งานติดตามและประเมินผล

  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

- งานประสานงานกับแหล่งทุนภายนอก

  ในการเสนอโครงการขอรับทุน

- ประสานงานด้านการประกันคุณภาพ

  งานวิจัยของมหาวิทยาลัย

- ดูแลศูนย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

- จัดประชุม/อบรมสร้างทักษะเพิ่มพูน

  ความรู้แก่คณาจารย์ นักวิจัย

- จัดประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย

  ของมหาวิทยาลัย

- งานจัดทำเอกสาร/สิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่

  ผลงานวิจัย

- จัดหาและประชาสัมพันธ์แหล่งเพื่อการ

  เผยแพร่ผลงานวิจัย

- ประสานงานการสร้างระบบพี่เลี้ยงการวิจัย

- ประสานงานการสร้างเครือข่ายนักวิจัย/

  งานวิจัย

- ประสานงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้าน

  การวิจัย

- ดูแลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยของ

  มหาวิทยาลัย

- จัดทำฐานข้อมูลวิจัย

- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณวิจัย

  ผลงานวิจัย ครุภัณฑ์ สิทธิบัตร 

  เครือข่ายงานวิจัย นักวิจัย

- จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ 

  สำนักเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

 
     

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com