ข้อมูลทั่วไปของสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย        

   
  ที่ตั้ง  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19)  ชั้น 10  ห้อง 19-1011
        มหาวิทยาลัยสยาม  38  ถนนเพชรเกษม
        เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร  10160
        หมายเลขโทรศัพท์      0-2768-8027 ต่อ 5326 , 5327
        หมายเลขโทรสาร       0-2768-8027 ต่อ 5327
 

ความเป็นมา

    มหาวิทยาลัยสยามมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เพราะตระหนักดีว่าการวิจัยเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสำคัญเทียบเท่าการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสยามได้เล็งเห็นว่าการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งในด้านวิชาการ เศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม เพื่อให้การดำเนินการด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีระบบ จึงได้จัดตั้งสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยขึ้นสำหรับเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผ่านระบบและกลไกที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ

    ปรัชญา        ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยสู่สากล
    ปณิธาน        เป็นศูนย์กลางด้านการส่งเสริม  พัฒนางานวิจัย และระบบการบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ     เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
    วิสัยทัศน์      ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม
    พันธกิจ        1.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และสร้างความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน     
                      2.  มุ่งเน้นส่งเสริมการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่/นวัตกรรม ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในด้านวิชาการ/ธุรกิจ/สังคม
                      3.  พัฒนามาตรฐานการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ        
                      4.  ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงการวิจัย
                      5.  เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการวิจัย โดยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

วัตถุประสงค์

    1.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิชาการ เศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม
    2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัยร่วมกันระหว่างคณะวิชา หน่วยงานภายใน และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
    3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ขอบเขตภาระงาน

    1.  สร้างระบบและกลไกในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
    2.  บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
    3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
    4.  สร้างบรรยากาศการวิจัยให้คณาจารย์มีการทำวิจัยร่วมกันระหว่างคณะวิชา หน่วยงานภายใน และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
    5.  พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่คณาจารย์เพื่อการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการฝึกอบรม การจัดสัมมนา การจัดให้มีนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นต้น
    6.  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย เช่น การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย กระบวนการวิจัย การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
    7.    จัดหาแหล่งทุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
    8.    ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ
    9.   ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
    10.  จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
    11. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับจำนวนเงินสนับสนุนการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก ซึ่งจำแนกตามแหล่งทุน ดังนี้
        11.1    แหล่งทุนในประเทศ  เช่น สวทช.  สกว.  สกอ.  วช. เป็นต้น
        11.2    แหล่งทุนต่างประเทศ
        11.3    หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม  กระทรวง  จังหวัด  และอื่นๆ ที่ไม่ใช่แหล่งทุนวิจัย
        11.4    หน่วยงานภาคเอกชน
        11.5    แหล่งทุนอื่นๆ
    12.    ดูแลการดำเนินการของศูนย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
    13.    ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com