•  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์ที่มีความสนใจและศักยภาพในการทำวิจัย ยื่นเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ตลอดปีการศึกษา โดยให้เสนอโครงการต่อสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ก่อนวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน เพื่อนำเสนอต่อคระกรรมการส่งเสริมการวิจัยในการประชุมประจำเดือนนั้นๆ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละอียดวิธีการเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนในเมนู "ทุนวิจัย-ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสยาม"
 
  •   ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสามารถอ่านวารสารฉบับที่ผ่านมาและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu
 
  • วช. ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562 สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้้าประกวดได้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการเสนอผลงานได้ทาง https://www.nrct.go.th/ และ  http://www.inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=intro_10day 
 
  • ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "Thailand Inventors' day 2019 วันนักประดิษฐ์ 2562" ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สามารถเข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://www.nrct.go.th/ และ http://www.inventorday.nrct.go.th/ (หมดเขตการส่งผลงานภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561)
 
   

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com